LESGO

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Marta Martín García

Afiliació / Affiliation

ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title

LESGO

Número del projecte / Project number

952068

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

L’hidrogen s’ha perfilat als darrers anys com una font d’energia alternativa als combustibles fòssils, més neta i sostenible. Però encara hi ha limitacions tècniques per poder fer-ne un ús majoritari, principalment quant al seu transport i emmagatzematge. El projecte LESGO proposa produir hidrogen mitjançant la divisió de l’aigua, extraient-lo de l’aigua per mitjans fotoquímics i emmagatzemant-lo i transportant-lo en estat líquid, unit a l’òxid de grafè reduït.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://lesgo-project.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Does not apply

 

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).