AVÍS LEGAL

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)
Domicili Social: Rambla de Catalunya 10, 1, 08007, Barcelona
CIF: G59844373
E-mail: secretaria-tecnica@accc.cat
Lloc web: niteuropeadelarecerca.cat

1. Objecte

L’ACCC (des d’ara també el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús de la pàgina web niteuropeadelarecerca.cat, amb la qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les seves condicions d’ús.
A través del web, l’ACCC facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a la seva disposició a través del web.
Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari, la qual cosa implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposició legal que en fos d’aplicació.
Com a usuari, ha de llegir atentament aquest avís legal en qualsevol de les ocasions que entri al web, ja que aquesta pot patir modificacions donat que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web, sense que hi hagi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent-ne suficient la publicació al lloc web del prestador. 

2. Condicions d’accés i ús del web 

2.1 Caràcter gratuït de l’accés i ús del web

La prestació dels serveis per part de l’ACCC té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2 Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a l’ACCC permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.3 Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon els correspon. És per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.4 Obligació de fer un ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la Llei i amb el present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  • sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
  • constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquest web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
L’ACCC no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari.
En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per a més informació, pot veure la nostra política de cookies. (El text “política de cookies” ha de tenir l’enllaç a la pàgina de la política de cookies) 

5. Enllaços (links)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts i serveis de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, l’ACCC no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posarà a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que no pot existir algun contingut que pugués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6. Protecció de dades personals

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, pot veure la nostra política de privacitat. (El text “política de privacitat” ha de tenir l’enllaç a la pàgina on estarà la política de privacitat)

7. Xarxes socials

L’informem que l’ACCC i la resta d’entitats organitzadores de la Nit Europea de la Recerca a Catalunya poden estar presents en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes – fent-se seguidors d’aquestes entitats a les xarxes socials i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes –, es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. L’ACCC tractarà les seves dades per tal d’informar de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.
Queda prohibida la publicació de continguts:

que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe;

que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualsevol siguin els continguts que l’ACCC consideri no apropiats;

i, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial;• Així mateix, l’ACCC es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats. 

8. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte els mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix, a favor dels seus titulars, els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’el mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic dalt ressenyat. 

9. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).