IN-WORk Inclusive communities at work

Ciutat:
Poster European Corner

Nom i cognoms / Name and surname

Teresa Torres Coronas

Afiliació / Affiliation

PDI

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?

EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title

IN-WORk Inclusive communities at work

Número del projecte / Project number

2022-1-IT02-KA220-HED-000087184

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project

El projecte IN-WORK aborda el rol de la universitat dins de la seva regió de referència com a impulsora d’una cultura inclusiva, mitjançant el desenvolupament i la prova d’un model d’intervenció centrat en les relacions entre dins i fora de la universitat, i involucrant els grups d’interès. El projecte adopta el mètode d’aprenentatge integrat amb el treball, que inclou l’aprenentatge basat en el treball (pràctiques i beques) per ajudar les persones amb necessitats especials a tenir experiències d’aprenentatge en contacte amb el món laboral.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website

https://www.in-work-project.eu/in-work-ca/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Does not apply

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).