DAALI

Ciutat:
Poster European Corner 2022

Nom i cognoms / Name and surname
Marta Martín García

Afiliació / Affiliation
ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
DAALI

Número del projecte / Project number
899275

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
La realització d’interfícies eficients entre fotons i àtoms és la base per a una àmplia gamma d’aplicacions. Tot i que ja hi ha hagut demostracions espectaculars d’interaccions àtom-llum, les interfícies actuals encara tenen algunes limitacions. El projecte DAALI vol superar-les a través de l’experiència teòrica i experimental en física atòmica, òptica quàntica i fotònica. Desenvoluparem noves plataformes físiques, com sistemes nano fotònics que ofereixen forces d’acoblament àtom-fotó sense precedents, i nous paradigmes, com els basats en matrius atòmiques per aprofitar el poder de la interferència d’ones.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://daali-project.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).