VASCOVID

Ciutat:
Poster Europan Corner 2022

Nom i cognoms / Name and surname
Marta Martín García

Afiliació / Affiliation
ICFO

Programa de finançament europeu en que s’enmarca aquest projecte? / European funding programme in which this project is being carried out?
EU support (FP7, H2020, etc.) other than MSCA

Títol del projecte / Project title
VASCOVID

Número del projecte / Project number
101016087

Breu explicació del projecte / Brief explanation of your project
Al projecte VASCOVID s’està desenvolupant un dispositiu per mesurar la salut microvascular dels pacients ingressats en les unitats de cures intensives, basat en dues tecnologies fotòniques anomenades espectroscòpia de l’infraroig proper i espectroscòpia de correlació difosa.
L’objectiu és monitorar-ne la funció endotelial i la salut microvascular, a través d’avaluar una sèrie de paràmetres com el flux sanguini o l’oxigenació de la sang, molt representatius de l’estat global dels pacients. És un dispositiu no invasiu, portàtil i de baix cost. A més, en aportar dades a temps real, ajudarà als metges a millora el maneig dels pacients d’acord amb les seves necessitats.

Enllaç a la pàgina web del projecte / Link to your project website
https://vascovid.eu/

Repte en que s’emmarca aquest projecte / Challenge within the framework of this project

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

Aquest projecte està cofinançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota el projecte NitRecerCat (101061189).

This project is co-funded by the European Union’s research and innovation programme Horizon Europe, under the project NitRecercat (101061189).